تبلیغات
شاید این جمعه بیاید... شاید - وطنم...
دوشنبه 6 اردیبهشت 1389

وطنم...

   نوشته شده توسط: سوررن نورزاد    

وطنم سرزمین عشق وغزل

وطنم نور آب و عطر و عسل

وطنم چشمه سپیده و شیر

وطنم آفتاب عالم گیر

وطنم مرغ زنده بیدار لیس فی الدار غیره الدیار

رود تاریخ بسترش آنجاست  هیبتش در حسار هم پیداست

هر چه خاكسترش به باد دهند

شاعرانش به خون كشند

گردن حافظش به تیغ زنند

باز میخواند این همیشه غزل...

وطنم سرزمین نور آب و عطر عسل...

برای تمام عاشقان ایران بانو كه دل در گرو

عاشقانه های او دارند...

سورن نورزاد

......................................................................