تبلیغات
شاید این جمعه بیاید... شاید - ...
چهارشنبه 11 خرداد 1390

...

   نوشته شده توسط: سوررن نورزاد    

ای موسی کلیم ا...

ای عیسی روح ا...

ما فرزندان علی و حسنیم ما نه مائده و غذای آسمانی میخواهیم و

 نه از شما معجزه

طلب میکنیم. موسی اگر عصا میخواهی به ما تکیه کن به فرزندان

علی و فاطمه

به دسان زجر کشیده از ظلم و بیداد فرزندان قابیل ...

قول میدهیم در آن ۴۰ روز بندگیت را بکنیم و آلوده گوساله و

گوساله پرستان نشویم ...

به ما تکیه کنید ... تا ببینید و در یابید عزم و اراده فرزندان

 علی و

 حسین  را ....